മാസ്‌ക്കുകളുടെ വിതരണം

മാസ്‌ക്കുകളുടെ വിതരണം

ചാരിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്‌ക്കുകളുടെ വിതരണം 24/04/2020 മുതൽ തുടങ്ങുന്നു. മാസ്‌ക്കുകൾ തയ്ച്ചു തന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു.

ഓണകിറ്റുകള്‍

ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്‍റെയും വനിതാസമാജത്തിന്‍റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഓണകിറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

[huge_it_gallery id=”16″]